Tŷ Croeso :: Dawn Elizabeth HouseTy Croeso Elizabeth Dawn House Logo
Cartref Ty Croeso Elizabeth Dawn  Cartref
Amdanom Ty Croeso Elizabeth Dawn Amdanom Ni Ty Croeso Dawn Elizabeth  Am Ni
Achlysuron Ty Croeso Dawn Elizabeth  Achlysuron
Gwneud Rhoddiad i'r Elusen  Rhoddiadau
Cefnogwyr Ty Croeso Dawn Elizabeth  Cefnogwyr
Stori Rhieni Sydd wedi aros yn Ty  Dawn Elizabeth  Stori Nhw
Ymunwch â grŵp Facebook Ty Croeso  Facebook
Lluniau Ty Croeso Dawn Elizabeth
Ategiadau Ty Croeso  Ategiadau
Cysylltu Gyda'r Elusen Ty Croeso  Cysylltu
Ty Croeso Rhoddiad

Ydech yn: Amdanom Ni

    

Am yr Elusen

 

Mae Tŷ Croeso – yn dŷ chwe ystafell wely ar dir Ysbyty Glan Clwyd sy’n darparu llety dros nos i rieni, gofalwyr a theuluoedd babanod a phlant gwael sydd wedi cael eu derbyn i’r wardiau pediatrig yn yr ysbyty.   Mae hefyd yn cynnig cyfleusterau dydd i deuluoedd plant sy’n gronig wael sy’n mynychu’r ysbyty yn rheolaidd a’r rhai sy’n derbyn gofal lliniarol.
Adeiladwyd y tŷ yn 1993 gan ddefnyddio arian gan sefydliadau elusennol, y gymuned leol a chyfraniad mawr gan rieni merch ifanc o’r enw Dawn Elizabeth Williams a fu farw’n 25 oed yn dilyn damwain ffordd.  Mae’r tŷ wedi’i enwi er cof am Dawn Elizabeth.

Mae gan yr ysbyty Uned Gofal Arbennig i Fabanod sy’n gorchuddio Gogledd Cymru a thu hwnt ac mae teuluoedd o gryn bellter yn aros yn Nhŷ Croeso pan fydd eu babanod yn cael eu hanfon i’r uned am ofal hanfodol.  Mae rhai o’r teuluoedd hyn yn aros gyda ni am nifer o wythnosau ac rydym yn cynnig yr holl gyfleusterau y byddai ganddynt yn eu cartrefi eu hunain.
Yr ysbyty plant arbenigol lleol yw’r Alder Hey yn Liverpool ac mae yna raglen o ‘ofal rhanedig’ wedi’i sefydlu gyda’r wardiau pediatrig i alluogi plant i dderbyn rhywfaint o’u triniaeth yn agosach i gartref.   Mae teuluoedd y cleifion oncoleg pediatrig sy’n dod i’r ysbyty’n rheolaidd yn defnyddio’r cyfleusterau yn y tŷ pryd bynnag maen nhw yn yr ysbyty ac mae croeso iddyn nhw gwrdd â pherthnasau neu’r staff meddygol yn ein hystafell fyw os teimlir ei fod yn fwy priodol na’r ward.

Mae’r tŷ yn cael ei staffio gan ddau weithiwr rhan amser a grŵp o un deg chwech o wirfoddolwyr a elwir yn PALS (Parent Accommodation Link Support).   Y PALS sy’n edrych ar ôl y tŷ ar y penwythnosau ac yn ystod gwyliau cyhoeddus ac maen nhw’n gysylltiedig â’r rhaglen godi arian hanfodol, hebddo, ni fyddai’r tŷ yn gallu gweithredu.

Mae’r tŷ yn darparu hafan dawel a chyfforddus i rieni o fewn ysbyty prysur iawn.   Mae’n rhedeg gyda’r isafswm o ffurfioldeb ac anogir rhieni i deimlo’n gartrefol yn ystod beth all fod yn sefyllfa bryderus iawn.

Mae Tŷ Croeso yn dibynnu ar y cyfraniadau a dderbyniwn gan ein teuluoedd a anogir i wneud cyfraniad o £10 am bob wythnos y maen nhw’n aros, a’n cymuned sy’n cyfrannu’n hael mewn sawl ffordd.

Os gallwch chi ein helpu ni mewn unrhyw ffordd cysylltwch â ni ar y rhif ffôn uchod.   Defnyddir bob ceiniog a dderbyniwn er budd y teuluoedd.

Ymunwch ‚ grwp Facebook Ty Croeso TY CROESO :: DAWN ELIZABETH HOUSE, Parentís Accommodation Llety Rhieni, Ysbyty Glan Clwyd Hospital, Bodelwyddan,
Rhyl. LL18 5UJ   Tel / Rhif Ffon: 01745 534782
Ty Croeso is charity funded facility run under the auspices of the Trust for Sick Children in Wales Charity No. 519191 - Site Map

Dylunio gan FIONA JONES :: http://www.fiona-jones.co.uk